JAA

Ammattilaisten ajatuksia Poikien Talosta

Ammattilaisten ajatuksia Poikien Talosta

Tein opinnäytetyöni Poikien Talolle aiheen ollessa Ammattilaisten ajatuksia Poikien Talosta. Suoritin opiskeluaikana ensimmäisen harjoitteluni Poikien Talolle, jolloin kiinnitin huomioita erilaisiin tutustumisporukoihin, joita Talolla kävi. Harjoittelun innoittama syntyi ajatus tehdä opinnäytetyö Poikien Talolle ja aihe muovaantui pohdintojen jälkeen muotoonsa. Opinnäytetyöni kulki pitkään erilaisella työnimellä, kunnes sai lopullisen sinettinsä.

Minulle oli alusta asti selvää se, että haluan tehdä kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen. Uskoin, että haastatteluiden avulla voisin saada laadukkaampia vastauksia kuin kyselylomakkeen avulla ja olen tätä mieltä edelleen. Opinnäytetyössäni oli kolme keskeistä tutkimuskysymystä, jotka olivat:

  • Minkälaisissa tilanteissa ammattilaiset tuovat nuoria poikia ja miehiä tutustumaan Poikien Talolle?
  • Miten ammattilaiset näkevät Poikien Talon tukevan näitä nuoria?
  • Miten ammattilaiset näkevät Poikien Talon palvelujen tarjoajana?

Näihin kysymyksiin etsin vastauksia haastatteluiden avulla. Haastattelin yhteensä 5 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, jotka ovat ohjanneet nuoria poikia ja miehiä tutustumaan Poikien Talon toimintaan. Haastattelut rakentuivat samanlaisen rungon ympärille, antaen kuitenkin tilaa myös vapaalle keskustelulle. Opinnäytetyössäni ammattilaisten vastaukset on kirjoitettu anonyymisti, eikä niistä pystytä tunnistamaan yksittäistä henkilöä.

Opinnäytetyön tietoperusta käsittelee sukupuolisensitiivisyyttä, yksinäisyyttä ja moniammatillista työtä. Nämä olivat lopulta hyvinkin loogisia valintoja, sillä Poikien Talolla työskennellään näiden teemojen ympärillä.

Haastatteluissa ammattilaiset puhuivat paljon samoista asioista ja teemoista, jokseenkin eri sanoin. Yksinäisyys, kavereiden puute ja erilaiset haasteet elämässä olivat yhdistäviä tekijöitä haastatteluissa. Yksinäisyyden noustessa esille nuorten poikien ja miesten elämissä Poikien Talo on paikka, johon heitä ohjataan tutustumaan. Ammattilaisten mukaan Poikien Talo tarjoaa nuorille turvallisen paikan missä olla oma itsensä. Palvelujen tarjoajana ammattilaiset näkevät Poikien Talon matalankynnyksen pienimuotoisena toimijana, jolla on mahdollisuus kuunnella nuorten toiveita ja tarttua niihin.

Tutkimustuloksista voi lukea lisää ja kattavammin suoraan opinnäytetyöstä. Työhön on lisätty suoria lainauksia haastatteluista (anonyymisti), sillä mielestäni näistä välittyy parhaiten ammattilaisten ajatukset Poikien Talosta.

Opinnäytetyön tutkimustuloksia ei voida yleistää koskemaan suurempaa joukkoa ammattilaisia, mutta tämän opinnäytetyön ja Poikien Talon kannalta on tärkeää saada sidosryhmien mielipiteitä kuultua. Tiivistetysti johtopäätöksenä voidaan kertoa, että nuorten poikien ja miesten vaihtelevat elämäntilanteet, yksinäisyyden kokemus, sosiaaliset haasteet ja toive jonkinlaisesta muutoksesta ovat asioita, jolloin nuoria ohjataan Poikien Talolle tutustumaan toimintaan. Poikien Talon odotetaan tarjoavan nuorille turvallisen paikan, missä olla oma itsensä sekä vahvistaa itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja. Ammattilaiset näkevät Poikien Talon luotettavana toimijana, jolla on oma erityisosaamisensa poika- ja miestyössä ja Poikien Talo on löytänyt paikkansa Oulun kaupungin palvelu tarjonnassa.

Mielestäni tutkimustuloksissa ja niistä tehdyissä johtopäätöksissä on paljon hyviä asioita. Työ antaa pienen, mutta tärkeän kuvan Poikien Talolle siitä, miten Poikien Talosta ja Talon toiminnasta ajatellaan ulkopuolisin silmin. Korostan edelleen, ettei tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä voida yleistää koskemaan suurta joukkoa. Tulokset antavat kuitenkin Poikien Talolle ajattelemista siinä, että pystymme jatkossa myös vastaamaan ammattilaisten odotuksiin ja ajatuksiin Poikien Talosta.

Olli-Pekka Kallunki

Poikien Talon ohjaaja

← Takaisin